E-mail: info@carboenginyers.com | Movil: 652951580

  Català | Castellano

Enginyeria de Mines

photo

Des de l'àrea de Mines, CarbóEnginyers ofereix suport per l'ampli ventall de treballs relacionats amb la mineria com la redacció de projectes, direccions facultatives, plans de labors, etc.

Treballs administratius i/o de gabinet.

 • Redacció de projectes d'explotacions mineres de la secció A), B) i C).
 • Redacció de projectes per l'establiment d'indústries de benefici miner.
  • Plantes d'àrids.
  • Plantes de formigó.
  • Plantes d'àglomerat asfàltic.
  • Plantes de sòl/grava ciment.
  • Plantes cimenteres.
  • Plantes embotelladores d'aigua mineral.
  • Establiments d'aigües termals.
  • Plantes energètiques d'aprofitament de recursos naturals (energies renovables).
  • Valorització/Reciclatge de runes i altres residus.
  • Abocadors.
 • Elaboració de estudis, informes tècnics, legalitzacions i autoritzacions d'àmbit miner com:
  • Plans de labors.
  • Autoritzacions per instal•lacions i/o maquinària minera.
  • Estudis geològics.
  • photo
  • Estudis geomorfològics.
  • Estudis geotècnics.
  • Peritatges d'àmbit miner i del subsòl.
 • Direcció facultativa.
 • Assessorament i assistència tècnica minera.
 • Gestió de l'aigua del sòl i del subsòl
  • Concessions d'aigües superficials i subterrànies per abastaments, consum humà, usos industrials, usos agrícoles i altres usos.
  • Legalització de pous.
  • Hidrogeologia.
  • Hidrologia.
  • Certificacions d’eficiència energètic

Treballs en les explotacions i/o camp.

 • Direcció facultativa.
 • Gestió i control de perforació i voladures. Control de vibracions.
 • Coordinació de seguretat i salut en explotacions extractives, perforacions i voladures.
 • Execució de sondeigs per la realització d'estudis:
 • photo
  • Geològics
  • Miners.
  • Geotècnics.
  • Hidrogeològics.
  • Captació d'aigües subterrànies.
  • Geotermia
  • ...
 • Mètodes de prospecció geofísics (indirectes).
 • Assistència tècnica.