E-mail: info@carboenginyers.com | Movil: 652951580

  Català | Castellano

Enginyeria civil

CarbóEnginyers ofereix solucions tècniques completes per al desenvolupament d'informes, estudis, projectes, direccions tècniques d'obra civil entre d'altres aspectes estretament relacionats.

Treballs administratius i/o de gabinet.

 • Elaboració d'estudis i informes tècnics.
  • Memòries tècniques valorades.
  • Avantprojectes.
  • photo
 • Redacció de projectes d'enginyeria civil.
  • Traçat d'obres lineals.
  • Millora i/o reparació de camins, carreteres, canals, regadius, etc.
  • Estudi i millora d'interseccions i/o implantació de rotondes.
  • Urbanitzacions.
 • Edificació.
  • Projectes constructius.
  • ITE (Inspecció Tècnica de l’Edificació)
  • Certificats d’Habitabilitat
  • Certificat de Primera Ocupació (CPO) i tramitació LPO
 • Enginyeria elèctrica.
  • Elaboració d'estudis i informes tècnics.
  • Redacció de projectes elèctrics de nova implantació, d'adequació, d'enllumenat, etc.
  • Certificats d'instal•lació elèctrica.
  • Tramitació administrativa.
 • Treballs de camp.
 • Direcció facultativa.
 • Assistència tècnica.
 • Coordinació de seguretat i salut.