E-mail: info@carboenginyers.com | Movil: 652951580

  Català | Castellano

Enginyeria de l'aigua

CarbóEnginyers ofereix un ampli ventall de solucions tècniques associades a problemàtiques fluvials, com inundacions, afeccions, riscos, dimensionaments d'obres de fàbrica, xarxes de sanejament, pluvials, basses de laminació, etc.

Treballs administratius i/o de gabinet.

 • Elaboració d'estudis i informes tècnics.
  • Memòries tècniques valorades.
  • Avantprojectes.
 • Enginyeria de l'aigua.
  • Elaboració d'estudis hidrològics de conques fluvials.
  • Elaboració d'estudis hidràulics unidimensionals de cursos d'aigua afectats per la millora i/o implantació de noves infraestructures (urbanitzacions, ponts, guals, etc).
  • Estudis d'inundabilitat de cursos fluvials per l'obtenció de cabals, calats i velocitats, recolzats amb tecnologia SIG/GIS (Sistemes d'informació geogràfica).
  • Elaboració d'estudis per la millora de les condicions de desguàs dels cursos fluvials.
  • Redacció de projectes d'endegaments i canalitzacions de cursos fluvials.
  • Anàlisi de les xarxes de sanejament d'aigües residuals i de plujanes de nuclis urbans. Diagnosi de les problemàtiques detectades i pla d'actuacions per l'optimització de la xarxa.
 • Treballs de camp.
 • Direcció facultativa.
 • Assistència tècnica.
 • Coordinació de seguretat i salut.